نمونه قرارداد نظافت ساختمان

قرارداد نظافت مجتمع مسکونی ، قراردادی است که میان مالک ساختمان یا نماینده او و شخص نظافتچی تنظیم‌ می‌شود. برای تنظیم این قرارداد، طرفین قصد و رضایت یکسان و مشابه‌ دارند. اولین تصمیم مهم که در خصوص نمونه قرارداد نظافت ساختمان گرفته می‌شود، آن است که این قرارداد طبق قانون کار باشد یا به صورت پیمانکاری تنظیم شود. […]